PIELĀGOTAIS SPORTS

Pielāgotā sporta treneri


Inese Rudzīte

Treneris


+371 26367418

E-pasts

 

Par programmu

Pielāgotais sports – pielāgotas fiziskās aktivitātes rekreācijas un sacensību līmenī cilvēkiem ar invaliditāti bez vecuma ierobežojuma ar mērķi novērst vai mazināt funkcionēšanas traucējumus sekmēt fizisko un garīgo spēju attīstību, veicināt sociālo integrāciju. No 1993. gada Latvijā darbojas Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija (LBJISF), kura aizsāka sporta attīstību bērniem un jauniešiem ar invaliditāti mūsu valstī. Tās rīkotajās sacensībās, sporta svētkos aktīvi piedalās Cēsu pilsētas Sporta skolas pielāgotā sporta mācību treniņu grupas Reizi gadā iespēja piedalīties un rīkot Vidzemes reģionā sacensības Boccia spēlē.

PIELĀGOTĀ SPORTA PROGRTAMMAS ĪSTENOŠANAS MĒRĶIS:
• Bērnu un jauniešu invalīdu fiziskās, garīgās un emocionālās attīstības veicināšana, sociālpsiholoģiskās integrācijas sabiedrībā nodrošināšana ar mērķtiecīgu fizisko aktivitāšu, vingrinājumu un sporta sacensību palīdzību.

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS MĒRĶAUDITORIJA:
• Pielāgotā sporta mācību –treniņu grupu bērni un jaunieši ar invaliditāti vecumā no 7 līdz 25 gadiem.

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PAMATUZDEVUMI:
• Vispusīgi attīstīt fiziskās īpašības, atbilstoši katra spējām;
• Attīstīt prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas pielietot sabiedrībā (komunikācija, sevis aprūpe, sevis virzība, veselība, profilakse, drošība u.c.);
• Rosināt patstāvīgu interesi par sporta nodarbībām un veidot izpratni par fizisko nodarbību ietekmi uz organismu, atpūtas režīmu, higiēnu, paškontroli, sporta treniņu metodiku, specifiskiem sporta veidiem pielāgotā sportā, pielāgotā sporta tradīcijām Latvijā;
• Radīt motivāciju spēju izkopšanai, lai sasniegtu augstus sporta rezultātus sacensībās.

PIELĀGOTĀ SPORTA PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAI PLĀNO ŠĀDUS REZULTĀTUS:
• Regulāras pielāgotā sporta nodarbības bērniem un jauniešiem ar invaliditāti nodrošinās iespēju izkļūt no ierobežotās ikdienas vides un sekmēs viņu iekļaušanos sabiedrībā;
• Apgūs un pilnveidos prasmes un spējas atsevišķos sporta veidos kā BOCCIA spēle un vieglatlētika u.c., kā arī pilnveidos savas fiziskās īpašības;
• Sekmēs personības īpašību un prasmju attīstību kā patstāvība, disciplinētība, drosme, sevis aprūpe u.c.;
• Bērnu un jauniešu līdzdalība valsts pielāgotā sporta sacensībās pilnveidos viņu sacensību pieredzi un sekmēs turpmāku iesaistīšanos konkrētā sporta veidā.

MĀCĪBU –TRENIŅU GRUPU KOMPLEKTĒŠANAS PAMATNOSACĪJUMA POSMI:
• I SĀKUMA SAGATAVOŠANAS POSMS – priekšstata radīšanas un sākotnējā apmācība.
• II MĀCĪBU-TRENIŅU POSMS – padziļinātas un detalizētas mācīšanas posms.

PAPILDUS UZDEVUMI PADZIĻINĀTAS UN DETALIZĒTAS MĀCĪŠANAS POSMAM:
• talantīgu jauniešu atlases nodrošināšana augstu rezultātu sasniegšanai vieglatlētikā;
• talantīgu jauno sportistu sagatavošana darbam ar paaugstinātām slodzēm.


Galerijas un video

Buy now