FLORBOLS

Florbola treneri


Gints Bērtulis

Treneris


+371 29360984

E-pasts

Pauls Erenbots

Treneris


+371 28395802

E-pasts

Andris Malkavs

Treneris


+371 26419876

E-pasts

Andris Rajeckis

Treneris


+371 29384230

E-pasts


Maija Zēmele-Bauere

Treneris


+371 26817111

E-pasts

 

Par programmu

PROGRAMMAS MĒRĶIS:
• izglītības procesa rezultātā sagatavot veselu, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītu personību, kas motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta kā vērtības nozīmi;
• ieaudzināt audzēkņos atbildības sajūtu par saviem darbiem, disciplīnu, draudzību, cieņu, godīgumu.


PROGRAMMAS VISPĀRĪGIE UZDEVUMI:
Izglītības procesa rezultātā, dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes:
• veicināt audzēkņu harmonisku attīstību un sekmēt vispārcilvēcisko un nacionālo vērtību apzināšanos;
• rosināt patstāvīgu interesi par sportu, veidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu, cilvēka anatomiju un fizioloģiju, sanitārijas nozīmi personīgajā higiēnā;
• atturēt jauniešus no piesaistes nelabvēlīgiem paradumiem (narkotiku, nikotīna, alkohola lietošanas) un nodrošināt brīvā laika lietderīgu izmantošanu;
• veicināt vispusīgu fizisko un speciālo sagatavotību, intelekta attīstību;
• atlasīt un nodrošināt perspektīvu audzēkņu iesaistīšanu sporta veida programmā, vienlaicīgi saglabājot treniņu grupu sastāva noturīgumu;
• rosināt audzēkņos motivāciju spēju izkopšanai, lai sasniegtu augstus sportiskos rezultātus.


PROGRAMMAS SPECIFISKIE UZDEVUMI:
Izglītības procesa rezultātā, dod iespējas apgūt:
• māku saskaņot viedokļus un iecietīgi izturēties pret atšķirīgo, respektējot to;
• apgūt sporta veida iemaņas, paškontroles un pašdisciplīnas spējas, sekmēt veselības nostiprināšanu, garīgo, sociālo, radošo un fizisko attīstību;
• izprast un novērtēt savus un treniņu partneru sportiskos rezultātus, godīgas cīņas principus;
• spēt atbildēt par savas darbības rezultātiem, uzņemties līdera lomu kritiskās situācijās nodarbību un sacensību laikā;
• spēt novērtēt esošo situāciju, plānot tālāko darbību, nodrošinot mērķtiecīgu izaugsmi un attīstību, atbilstoši saviem dotumiem un interesēm;

• iegūt sporta tiesneša prasmes, startēt sporta veidu federāciju un savienību organizētajās sacensībās un citu organizāciju rīkotajos pasākumos.


MĀCĪBU METODES:
• teorētiskā sagatavošana;
• mācību treniņu nodarbības;
• individuālas nodarbības vai ar grupas daļu;
• piedalīšanās sacensībās;
• mācību treniņu nometnes.


PROGRAMMAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA:
Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu, ieguvuši nepieciešamās zināšanas un prasmes, izpildījuši kontrolnormatīvus, piedalījušies jaunatnes čempionātos vai federācijas rīkotajās sacensībās, saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


TĀLĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS:
Turpināt izglītoties augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās.


Galerijas un video

Buy now