PAR MUMS


Mēs piedāvājam

Cēsu pilsētas Sporta skola ir Cēsu novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Juridiskā adrese - Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101. Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība - Nr.4471902100, izdota 2013.gada 14.maijā. Cēsu pilsētas Sporta skola 2020. gada 1. decembrī tika akreditēta uz sešiem gadiem – līdz 2026. gada 30. novembrim. Izglītības iestāde īsteno licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas sadarbībā ar 4 novadu pašvaldībām – Cēsu, Priekuļu, Vecpiebalgas un Amatas.


Cēsu pilsētas Sporta skola īsteno šādas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

    - vieglatlētika (ar kodiem 20V813001 un 30V813001);
    - basketbols (ar kodiem 20V813001 un 30V 813 001);
    - biatlons (ar kodiem 20V813001 un 30V813001);
    - volejbols (ar kodiem 20V813001 un 30V813001);
    - florbols (ar kodiem 20V813001 un 30V813001);
    - distanču slēpošana (ar kodiem 20V813001 un 30V813001);
    - orientēšanās sports (ar kodiem 20V813001 un 30V813001);
    - futbols (ar kodiem 20V813001 un 30V813001).
    - un 1 treniņu grupa interešu izglītības programmā - pielāgotais sports.


Izglītības iestādē strādā direktors, direktora vietnieks izglītības jomā, sporta skolas metodiķis, metodiķis - sporta pasākumu organizators. Profesionālās ievirzes izglītības programmas īsteno 38 treneri, interešu izglītības programmu - 1 treneris. Skolā ir sporta ārsts, fizioterapeits, 5 saimnieciskie darbinieki.


Cēsu pilsētas Sporta skola īsteno šādas pamatfunkcijas:

1) 16 licencētu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un interešu izglītības programmas bērniem ar speciālām vajadzībām realizācija;
2) sporta sacensību organizēšana;
3) vispārizglītojošo skolu sporta metodiski – organizatoriskā funkcija


Par profesionālās ievirzes izglītības mācību programmu 20V 813001 vai 30V 813001 apgūšanu, mācību gada beigās izglītojamie saņem apliecību par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apguvi.

Skola organizē un vada novada, republikas un starptautiska mēroga sacensības, sadarbībā ar vispārizglītojošo skolu pedagogiem realizē vispārizglītojošo skolu sacensību sistēmu. Starpnovadu skolu sacensības notiek 9 sporta veidos – basketbolā, distanču slēpošanā, vieglatlētikā, volejbolā, Tautas bumbā, futbolā, krosā (rudenī un pavasarī), florbolā, dambretē. Katru gadu bērni un jaunieši iesaistīti Olimpiskās dienas pasākumos. Kopumā mācību gadā vispārizglītojošajām skolām notiek 30 dažādas sportiskās aktivitātes.


Audzēkņu uzņemšana

INFORMĀCIJAI

• Cēsu pilsētas Sporta skola 2021./2022. mācību gadā uzņem audzēkņus profesionālās ievirzes izglītības programmās. Treneru kontaktinformācija. Mācību - treniņu nodarbību grafiki.

• Sazinies ar izvēlētā sporta veida treneri un iepazīsties ar IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU, SKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM.
• Saņem no trenera Cēsu pilsētas Sporta skolas izstrādātu IESNIEGUMA VEIDLAPU, LĪGUMU PAR PROGRAMAS APGUVI un VEIDLAPU PAR DATU APSTRĀDI (aizpilda vecāks)
• Saņem no ģimenes ārsta atzinums par atļauju trenēties izvēlētajā sporta veidā /lejuplādē- Sporta skolas izstrādāta VEIDLAPA, (aizpilda ģimenes ārsts)
• Dokumentus iesniedz Cēsu pilsētas Sporta skolā / Cēsīs, Piebalgas ielā 18/ pie lietvedes.


VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMS

Saskaņā ar Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 6 no 08.03.2018 "Par līdzfinsējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas", 19.04.2018. Cēsu novada domes lēmums Nr.117 par Cēsu novada domes 2018.g.8.marta saistošo noteikumu Nr.6 "Par līdzfinsējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas" precizēšanu, 31.05.2018. Cēsu novada domes lēmums Nr.168 "Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu izglītības iestādēm, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas"

Saistošie noteikumi Nr.6. "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas"
Iesniegums vecāku līdzfinansējuma atlaidei 50%
Iesniegums vecāku līdzfinansējuma atlaidei 100%

Pamatojoties uz četrpusējo Sadarbības līgumu (Cēsu novada pašvaldība, Priekuļu novada pašvaldība, Cēsu pilsētas Sporta skola, biedrība „Futbola klubs „Priekuļi””), Futbola klubs slēdz vienošanos ar Sporta skolas Futbola nodaļas audzēkņu vecākiem par papildus nepieciešamo nodrošinājumu Futbola programmas īstenošanai.

Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu var veikt tikai ar pārskaitījumu pēc piestādītā rēķina no Cēsu novada pašvaldības, veicot maksājumu uz kādu no Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontiem:

- SEB banka, konta Nr.: LV51 UNLA 0004 0131 30835
- SWEDBANK, konta Nr.: LV36 HABA 0001402038837
- Citadele LV60 PARX 0002 6785 60017
- AS DNB LV73 RIKO 0002 0131 05751
- Norēķinu konts Latvijas pastā LV23LPNS0004103445331

Rekvizīti - Cēsu novada pašvaldība, Cēsu pilsētas Sporta skola, reģ.Nr. 90000031048.
Maksājumā norādot Cēsu novada pašvaldības grāmatvedības vienotajā rēķinā prasīto informāciju- norādot izglītojamā - KLIENTA KODU (vai vārdu, uzvārdu, personas kodu, sporta veidu, treneri).

Attaisnojuma dokumentus par veiktajiem vecāku līdzfinansējuma maksājumiem iespējams pievienot Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un iekļaut attaisnotajos izdevumos.


Skolas padome

Skolas padomes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

Padomes darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrības, pašvaldības, vecāku un Skolas sadarbību sporta izglītības īstenošanas procesā.

Padomes uzdevumi:
- sadarboties ar Skolas administrāciju, vecākiem, pedagogiem, novada pašvaldību un citām organizācijām;
- informēt sabiedrību par izglītības iestādes darbību, pārstāvot skolas intereses;
- sniegt priekšlikumus sporta izglītības procesa efektivitātes paaugstināšanā;
- pārstāvēt Skolas intereses, sadarbojoties ar citām iestādēm, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām;
- apkopot vecāku priekšlikumus un tos iespēju robežās īstenot Padomes darbības ietvaros;
- izstrādāt priekšlikumus skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu;
- iesaistīties skolas pasākumu organizatorisko jautājumu risināšanā;
- iespēju robežās iesaistīties sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā;
- veicināt finansiālo līdzekļu piesaistīšanu Skolai, lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu (ja tādi ir ienākuši) un sniegt pārskatu par to Skolas vecāku pilnsapulcei;
- izglītības iestādes atbalstam var tikt veidots speciāls fonds.


Cēsu pilsētas Sporta SKOLAS PADOME 2019./2020.m.g.


Nr.p.k. Pārstāvis no sporta veida nodaļas Piezīmes/Amats
1.     Ilze Sirmā vieglatlētika Cēsu pilsētas Sporta SKOLAS PADOMES priekšsēdētāja
2.     Māris Baltiņš orientēšanās sports padomes loceklis
3.     Dzintars Berkolts basketbols padomes loceklis
4.     Guna Kalniņa slēpošana padomes loceklis
5.     Nauris Bišers biatlons padomes loceklis
6.     Tatjana Pastare volejbols padomes loceklis
7.     Guna Zauriņa florbols padomes loceklis
8.     Gints Bērziņš futbols padomes loceklis
9.     Inese Šķēle padomes loceklis- slēpošanas trenere pārstāv skolas pedagogus
10.  Rudīte Vanadziņa padomes locekle- skolas direktore
11.  Ieva Eglīte padomes locekle - direktores v. izglītības jomā 

Skolas vēsture

Cēsu pilsētas sporta skola dibināta 1952. gadā un ir trešā vecākā sporta skola visā Latvijā. Aizvadīto gadu laikā skolā par vadītājiem strādājuši 8 direktori - Alfons Kļaviņš, Jānis Lodītis, Ēriks Bērziņš, Aina Skrastiņa, Raimonds Garais, Inese Garā, Mārtiņš Niklass un Jānis Naglis, bet no 2011.gada skolas direktore ir Rudīte Vanadziņa.


Pateicoties pirmajam sporta skolas pedagogu kolektīvam, sākotnēji tika atvērtas deviņu sporta veidu nodaļas: basketbola, slēpošanas, vieglatlētikas, volejbola, vingrošanas, futbola, riteņbraukšanas, tenisa un ātrslidošanas. To skaits laika griežos ir mainījies: orientēšanās (no 1986.), florbols (1994.-1998., atsāk 2002.), galda teniss (no 1994.- 2009.), BMX (no 1995.- 2009.), badmintons (no 1997.- 2009.), bērnu invalīdu sports (no 2000.), peldēšana (1958.-1960.), smaiļošana (1961.-1963.), šaušana (1962.; 1964.-1966.), šahs (1965.-1967.;1971.-1985.; 1997.), kalnu slēpošana (1968.-1973.; 1990.), hokejs (1991.-1993.), kamaniņas (1997.), brīvā cīņa (2000.). Tikai trīs sporta veidi (basketbols, slēpošana un vieglatlētika) pastāvējuši kopš sporta skolas dibināšanas brīža.


Par basketbola nodaļas pamatlicējiem uzskatāmi treneri - Igors Vanadziņš, kurš par treneri un metodiķi sporta skolā nostrādājis 35 gadus un Dzidra Minčenoka (Sāre), kura lielāko savu darba mūžu (47 gadus) veltījusi basketbolam. 1967. gadā pievienojās vēl viens stabils mācību spēks - Inta Pētersone, kurai skolā darbojusies 33 gadus. No 1979. gada skolā strādā Vladimirs Kiseļovs, no 1990. gada - Viktors Brizgalovs. Basketbola nodaļas absolventu skaits jau šobrīd pārsniedz sešus simtus.

Pie pirmajiem slēpotāju treneriem jāmin Jānis Lodītis un Ēriks Bērziņš, kuri bijuši arī sporta skolas direktori, tāpat arī Alfrēds Tīrons, Aina Skrastiņa (Rubene). Savu artavu slēpotāju sagatavošanā ieguldījuši Imants Zīriņš, Ilmārs Kalniņš, Gunārs Sedlenieks, Aina Skrastiņa - skolas ceturtā direktore, Jānis Ciris, Ilze Cekule. No 1977.gada sporta skolā sākuši trenēties biatlonisti, kuru pirmie treneri Ivars Miezītis un piektais skolas direktors Raimonds Garais. Kopskaitā šīs nodaļas absolvējuši vairāk kā trīs simti slēpotāju un biatlonistu.


Vieglatlētikas nodaļas pirmie treneri - Ausma Lodīte, Alfrēds Tīrons, Indulis Sermols, Jānis Užāns. No 1960. līdz 2015.gadam vairākas vieglatlētu paaudzes izaudzinājis treneris Elmārs Ozols. Lielu ieguldījumu jauno vieglatlētu sagatavošanā devusi Dzintra Ozola, kas ilgus gadus bijusi arī direktora vietniece mācību darbā. Šajos gados vieglatlētikas nodaļas absolventi skaitāmi divos simtos.


Apkopojot vēsturi, kopumā Cēsu pilsētas sporta skolu 65 gadu laikā absolvējuši 1700 audzēkņi. Savukārt bijušo audzēkņu skaits noteikti ir lielāks, jo ne visi pabeiguši sporta skolu ar beigšanas apliecību, bet domājams, ka ikvienam sports ir devis izturību un spēku virzībai uz izvirzīto mērķi. Daļa savu dzīvi saistījuši ar sportu, kļūstot par izciliem sportistiem, pedagogiem, sporta darba organizatoriem vai vienkārši labiem cilvēkiem. Skola devusi rūdījumu dzīvei daudziem šodien Latvijas sabiedrībā plaši pazīstamiem cilvēkiem.

Buy now